Vi har fått valper- masse kos og også tragedier !!

English version further down

Et av barnas store ønsker når vi flyttet til Botswana, var å få hunder. Robin fikk Pepsi, en søt liten Jack Russel, til bursdagen sin i fjor. Og Nicolas fikk Chilli, en Ridgeback, i juni i fjor. 

Disse to hundene er guttene flinke til å passe på og å trene. Hundene er relativt gode venner, men setter hverandre på plass med jevne mellomrom.

I juni fikk Chilli løpetid for andre gang, og da besteforeldrene her nede mistet en av to hunder i påsken, ønsket de nye valper. Vi lånte en stor blandingshund av noen venner, men den stakk av da Chilli ikke var helt klar. Da hentet vi Django, det er ridgebacken til besteforeldrene, og de satt i gang med en gang. Den andre hannhunden som stakk av, kom tilbake, og i en ukes tid var det mye fram og tilbake mellom disse to hannhundene.

Derfor er vi nå usikre på hvem som er faren, men det finner vi ut av i løpet av et par ukers tid.

Lørdag morgen fødte Chilli 10 valper, to av de døde i løpet av dagen eller var dødfødte, og 8 levde i beste velgående de første fire dagene. 3 hunner og 5 hanner. 

Vi har vært veldig strenge på at det kun er vi som skal hente og holde valpene, da nybakte mødre ofte kan være veldig beskyttende. Dette har gått fint når vi har hatt besøk, helt til Matilda tok med ei venninne hjem. 

Uten at vi voksne fikk det med oss, løp de ut til valpene, og før vi visste ordet av det, ble venninnen til Matilda angrepet av Chilli da hun holdt en valp. Jenta fikk et kutt over øyet som måtte stripses, men i forsøket på å redde sin valp, tok i stedet Chilli livet av valpen. Det var noen minutter med kaos og tragedie, da det var syv barn her, og alle ble vitne til at jenta blødde veldig, valpen lå og blødde, Chilli var stresset og barna våre ble kjempe redde, lei seg og fortvilte.

Heldigvis bor besteforeldrene til barna et steinkast unna, så de kom og hjalp til. Valpen ble begravd av alle barna, jenta tok en liten sjekk hos legen, og vi tilbrakte resten av ettermiddagen sammen med valpene og Chilli.

Framover vil vi være enda mer forsiktig hvis vi får besøk, men vi håper at vi alle har lært av dette, og at det verken blir flere skader eller døde valper. 

De syv gjenlevende valpene er allerede lovt bort til venner og bekjente, og vi skal ikke beholde noen.

Men både besteforeldrene og tante Emely skal ha en hver, så vi kan likevel følge de tett

Her i Botswana er det mange som har hunder, både fordi det er uteplass nok til at det er enkelt å holde hund, og fordi det gir beskyttelse. Vi går turer med hundene, men selv på dager vi ikke gjør det, har de stor hage de løper rundt i. 

Vi har ikke hundene inne, det trengs ikke, da vi alle tilbringer mesteparten av tiden ute. (selv om barna gjerne skulle hatt de både inne og på sofaen).

We have puppies, a lot of cuddles, but also tragedy !

One of the children’s big wishes when we moved to Botswana, was to get dogs. Robin got Pepsi, a cute little Jack Russel, for his birthday last year. And Nicolas got Chilli, a Ridgeback, in June last year.

The boys are pretty good at taking care of the two dogs and training them. The dogs are relatively good friends, but put each other in place on a regular basis.

In June, Chilli was on heat for the second time, and when our grandparents lost one of two dogs at Easter, they wanted new puppies. We borrowed a large mix dog from some friends, but it ran off when Chilli was not quite ready. Then we picked up Django, it’s the grandparents’ ridgeback, and they set off right away. The other male dog that ran away, came back, and for a week there was a lot of back and forth between these two male dogs. Therefore, we are now unsure of who the father is, but we will find out in a couple of weeks.

On Saturday morning, Chilli gave birth to 10 puppies, two of whom died during the day or were stillborn, and 8 lived in the best condition for the first four days. 3 females and 5 males.

We have been very strict that only we should pick up and hold the puppies, as new mothers can often be very protective. This has gone well when we have had visits, until Matilda brought a friend home yesterday.

Without us adults noticing, the two girls ran out to the puppies, and before we knew it, Matilda’s friend was attacked by Chilli when she was holding a puppy. The girl received a cut over the eye that had to be stripped, but in an attempt to save her puppy, Chilli took the puppy’s life instead. There were a few minutes of chaos and tragedy when there were seven children here, and everyone witnessed that the girl was bleeding a lot, the puppy was dying, Chilli was stressed and our children were very scared, sad and despairing.

Fortunately, the children’s grandparents live a stone’s throw away, so they came and helped. The puppy was buried by all the children, the girl took a small check at the doctor, and we spent the rest of the afternoon with the puppies and Chilli.

Going forward, we will be even more careful if we get visitors , but we hope that we have all learned from this, and that there will be no more injuries or dead puppies.

The seven surviving puppies have already been promised to friends and acquaintances, and we will not keep any ourselves.

But both the grandparents and aunt Emely will have one each, so we can still see them frequently.

Here in Botswana, many people have dogs, both because there is enough outdoor space to keep a dog, and because it provides protection. We go for walks with the dogs, but even on days we do not, they have a large garden they run around in. We do not have the dogs inside, it is not needed, as we all spend most of the time outside. (although the children would like to have them both inside and on the sofa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s